Contact Us

Address:

Sri Hari Krishan Shiksha Avem Sewa Samiti,
Burja House,
Mahal Chock,
Alwar-301001
(Rajasthan)
Phone: 0144- 2335640
Email: shksss85@gmail.com
Fax: 0144-2335640